سه مشکل اصلی کشور ما

"تعارف"، "تبانی" و "تقصیر را گردن یکدیگر انداختن" را می توان از مشکلات اصلی کشور ما در حوزه رفتارهای اجتماعی دانست که تبعات آن دامن گیر بخش های دیگر از جمله حوزه سیاسی کشور ما شده است.

در این میان "تبانی"، یکی از معضلاتی است که زاییده نقص در قوانین کشور است. یعنی باید ریشه آن را در شفاف نبودن قانون یا باز بودن راههای دور زدن آن یا حتی ناقص و کهنه بودن قانون جستجو کرد.

وقتی راههای قانونی برای حل مشکل بسته می شود یا طبع سیری ناپذیر انسان خود را برای رسیدن به امیالش در بن بست می بیند، آخرین بلیطی که خرج می شود "آقای واسطه" است برای انجام "تبانی".

بی تعارف باید گفت که همه مان کم یا زیاد از این رانت استفاده کرده ایم.

تصویر این پست که مربوط به اتاق وزیر فرهنگ افغانستان است را بنا بر محتوای این پست انتخاب کردم تا نشانه ای باشد بر فراگیر بودن این معضل در کشورهایی که هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر فرهنگی شباهت زیادی به خودمان دارند!

/ 0 نظر / 17 بازدید