١- در روزهای اخیر انتشار یکی دو پست در برخی وبلاگ ها نظیر این (+) و این (+) به طرز معنا داری حکایت از زایش یک خط فکری جدید دارد. نویسندگان این وبلاگ ها با بیان اینکه طرفدار احمدی نژاد بوده اند و در سطحی بالاتر خود را احمدی نژادی می دانسته اند، اعلام نموده اند از برخی تعلقات گذشته خود روی گردان شده اند. عمده بحث این افراد انحراف احمدی نژاد از برخی اصول است که منجر به اطلاق صفت احمدی نژادی بودن می شود.

 

٢- یادم می آید سال ٨۴ وقتی حدود ۵ یا ۶ماهی از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری گذشته بود ، طبق معمول  با دوستان در خوابگاه دانشگاه امام صادق علیه السلام درباره مسائل جاری کشور صحبت می کردیم. به یکی از دوستان گفتم ما که رفتیم به احمدی نژاد رای دادیم اما با این روندی که در انتخاب اطرافیانش داره فکر کنم فردا روزی حرفی برای دفاع از کاری که کردیم نداشته باشیم و ...

تبصره: اگر کسی با خواندن این مطلب بر من خرده گرفت که آخه برادر من باید احمدی نژاد را از اطرافیان خاصش جداگانه تحلیل و ارزیابی کرد یقینا خواهم گفت، این همان اشتباه تاریخی شماست. مشایی عین احمدی نژاد است و احمدی نژاد عین مشایی. باور کنید در عبور از احمدی نژاد اگر با پیش شرط حرکت در دایره ولایتی بودن باشد هیچ ضرری متوجه شما نخواهد بود. چراکه بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق است!!